Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

  1. De opdracht is onherroepelijk en rechtsbindend. Zij komt tot stand door ondertekening van het orderformulier of door invulling van de bestelbon op het internet en de verzending daarvan, door of namens de opdrachtgever. Vermindering van de oplage of annulering van gegeven opdrachten is niet mogelijk. Volledige betaling is steeds verschuldigd na bestelling.
  2. De opdrachtgever is gehouden tot tijdige inzending van tekst en/of materiaal.. Behoudens anders overeengekomen dienen de teksten, cliché's, logo's etc. uiterlijk 8 dagen na het geven van de opdracht ter beschikking van Multimap te worden gesteld. Multimap kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering in bovenstaand geval. In geval van niet tijdig beschikbaar stellen van bovenvermelde gegevens, houdt Multimap zich het recht voor de gehele order te factureren. Volledige betaling dient dan overeenkomstig de betalingstermijn te geschieden.

  3. In geval overeengekomen is een drukproef te sturen, dient de opdrachtgever deze uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst te retourneren, in gebreke waarvan dit als een toestemming tot drukken of uitvoeren van de opdracht, zoals de opdrachtgever hem als voorbeeld heeft ontvangen, zal worden beschouwd.

  4. De opdrachtgever draagt de kosten voor aanzienlijk veranderen van oorspronkelijk overeengekomen uitvoeringen, alsmede de kosten voor het vervaardigen van het nieuwe materiaal, alsmede de kosten voor duurdere uitvoeringen en andere bijzondere prestaties.

  5. Voor druk-, zetfouten of enig andere fout, buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van betaling worden verkregen dan na toestemming van Multimap; enige schadevergoeding kan echter niet door de opdrachtgever worden geëist; schuldvergelijking is nooit toegelaten dan na toestemming van Multimap.

  6. Betaling van onze rekeningen zijn contant na ontvangst van de factuur verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling zal een nalatigheidsintrest van 12% verschuldigd zijn alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 20%, met een minimum van 70 euro. Geleverde goederen blijven eigendom van Multimap tot volledige betaling is geschied.

  7. Leveringen binnen de Benelux: vanaf 500,00 euro franco; anders worden er order- en leveringskosten in rekening gebracht. (voor de Benelux: 15,00 euro)

  8. De verplichting tot levering vervalt in alle gevallen van overmacht van welke aard ook, daaronder te begrijpen werkstaking, blokkade, stiptheidsacties en de niet voldoening aan hun verplichtingen van onze leveranciers. De leveringsdatum is steeds benaderend.

  9. Reclamaties dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, bij gebreke waarvan het recht daartoe is vervallen.

  10. Voor eventuele geschillen die uit deze overeenkomst zouden voortvloeien, daaronder begrepen weigering van betaling of wanbetaling,zijn enkel de rechtbanken van Limburg (NL) bevoegd.